NADARJENI UČENCI

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.

Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Leta 1999 je strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel koncept “Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli”, ki ga uporabljamo v osnovnih šolah za delo z nadarjenimi učenci.

Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

 1. Evidentiranje

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Učenca se predlaga na podlagi naslednjih kriterijev:

 • učni uspeh,
 • izjemni dosežki pri likovnih, glasbenih, tehničnih, športnih in drugih dejavnostih,
 • učiteljevo mnenje,
 • tekmovanja in rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
 • hobiji, kjer dosega nadpovprečne rezultate,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

 1. Identifikacija

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

 • ocena učiteljev (učitelji oblikujejo oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev, ki zajema naslednja področja nadarjenosti: splošno-intelektualno, učno, ustvarjalno, voditeljsko, literarno, dramsko, filmsko, likovno, glasbeno, gibalno in tehnično področje),
 • test sposobnosti (psiholog),
 • test ustvarjalnosti (psiholog).

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

 

A. Seznanitev in pridobitev mnenja staršev

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih.  Svetovalna služba seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, pridobi njihovo mnenje o otrokovi nadarjenosti ter njihovo soglasje za spremljanje razvoja učenca in pripravo individualiziranega programa.

Delo z nadarjenimi učenci

Priprava individualiziranega programa

Ko je učenec identificiran kot nadarjen in starše seznanimo s tem, je čas, da začnemo temeljito načrtovati delo z nadarjenim učencem. Nadarjenim učencem in njihovim staršem na šoli ponudimo možnost oblikovanja individualiziranega programa za nadarjene učence.

Individualiziran program je šolski dokument, ki opredeljuje posebne oblike in dejavnosti dela z nadarjenim učencem, in je prilagojen po meri vsakega učenca posebej. Za njegovo pripravo potrebujemo soglasje staršev. Pri oblikovanju individualiziranega programa sodelujejo: učenec, starši,  razrednik, svetovalna služba in učitelji, ki učenca učijo. Starši in učenec s podpisom potrdijo, da se strinjajo  z vsebino individualiziranega programa. Nosilec individualiziranega programa je razrednik.

Ob koncu vsakega šolskega leta starše in učenca povabimo k skupni evalvaciji individualiziranega programa. Individualiziran program vsako šolsko leto znova prilagodimo potrebam in željam učenca. Individualiziran program je v veljavi od potrditve do pisnega preklica oziroma konca devetega razreda.

Temeljna načela dela z nadarjenimi učenci:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci:

 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • zunanja diferenciacija,
 • individualizirani programi,
 • medpredmetno zasnovane naloge,
 • prevodi besedil,
 • izdelava nalog za preverjanje znanja,
 • vodenje učne ure ali dela učne ure,
 • asistent učitelju,
 • demonstrator pri poskusih,
 • seminarske naloge,
 • projektno delo,
 • raziskovalne naloge,
 • projekti šole,
 • natečaji,
 • sodelovanje na prireditvah,
 • dramska igra,
 • lastna razstava,
 • izbirni predmeti,
 • interesne dejavnosti,
 • kreativne delavnice,
 • obogatitveni program,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • hitrejše napredovanje (izjemoma),
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.
Dostopnost