INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Preserje pri Radomljah

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv pravne osebe javnega prava: Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Pelechova cesta 83
1235 Radomlje
Telefon: 01 444 05 55
E-naslov: tajnistvo@os-preserjeradomlje.si
Odgovorna uradna oseba za katalog: Jasna Korbar, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 26. 3. 2019
Datum zadnje spremembe: 26. 3. 2019
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

Seznam uradnih oseb

Pooblastilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznika

Izjava o dostopnosti

Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPRI

 

 

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Šola nima notranjih organizacijskih enot.
Organigram pravne osebe V pripravi
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojni osebi za posredovanje informacij splošnega značaja:

Sabina Roglič
Telefon: 01 444 05 55
E-naslov: tajnistvo@os-preserjeradomlje.si

Mateja Rednak
Telefon: 01 444 05 42
E-naslov: mateja.rednak@os-preserjeradomlje.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:
Predpisi EU Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba Šola vodi upravne postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani

http://www.os-preserjeradomlje.si/

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik
Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
/
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

Knjiga pripomb in pohval se nahaja v tajništvu šole.

Dostopnost