VPIS V 1. RAZRED

POSTOPEK VPISA V PRVI RAZRED

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013 in 46/2016 – ZOFVI-L) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

 

Za šolsko leto 2024/25 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2017 in so šolanje odložili za eno leto).

 

Vpis bo potekal med 12. in 15. februarjem 2024 v popoldanskem času oziroma po dogovoru v dopoldanskem času. Bodoči prvošolci bodo prejeli pisno vabilo z določenim datumom in uro vpisa ter podrobna navodila o poteku vpisa po pošti.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je, da morate starši vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu, čim prej pa vložite prošnjo za prepis tudi na šolo, v katero želite vpisati otroka.

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, a želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam. V primeru večjega števila vlog imajo prednost vpisa otroci, ki že imajo sorojence na naši šoli.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Na podlagi 47. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v prvi razred. Nato do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo.

O ugotovitvah komisije, ki jo imenuje ravnatelj, boste starši obveščeni najmanj tri mesece pred začetkom pouka.

RODITELJSKI SESTANEK IN DELAVNICE ZA BODOČE PRVOŠOLČKE

Predvidoma bodo konec maja ali začetek junija (prejmete pisno vabilo, objavljeno bo tudi na spletni strani šole). Takrat prejmete vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

Za več informacij ali morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki Ano Aškerc in Tino Verbančič.

 

Dostopnost