OSNOVNI PODATKI

OŠ Preserje pri Radomljah

Pelechova cesta 83

1235 Radomlje

Ustanovitelj šole je Občina Domžale.

Jasna Korbar

Ravnateljica 

Polona Torkar
Marika Prošek

Pomočnici ravnateljice

01 444 05 43

Tina Verbančič

Svetovalna delavka

01 444 05 56

Ana Kozovinc

Psihologinja

01 444 05 43

Mateja Rednak

Računovodkinja

01 444 05 42

Suzana Stojanović

Knjižničarka

01 444 05 40

Kuhinja

01 444 05 45

Sabina Roglič

Tajnica

01 444 05 55

Svet šole

ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

Strokovni organi šole so:

učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet staršev

sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov, skupaj 35 predstavnikov. Vodi ga predsednik, ki ga izvolijo na svojem prvem sestanku.

Šolska skupnost

je organizirana skupnost učencev, ki jo sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti.

Šolski parlament

sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli. Parlament učencev skliče ravnatelj šole vsaj dvakrat v šolskem letu.

Šolski okoliš

zajema naselja Radomlje, Rova, Žiče, Zagorica, Dolenje, Jasen, Kolovec, Hudo, Preserje, Škrjančevo, Homec in Nožice.

Dostopnost