SVET STARŠEV

Svet staršev OŠ Preserje pri Radomljah sestavlja 37 predstavnikov oddelčnih skupnosti, ki jih starši volijo na roditeljskih sestankih. Vsebine pripravlja predsednik sveta staršev, pobude dajejo vsi starši, ravnatelj, učitelji, strokovni svet, šolska svetovalna služba.

Svet staršev sklicuje predsednik sveta staršev v organizaciji z ravnateljem šole.

Predvideni termini sej sveta staršev: september, februar, maj/junij

Vsebina dela:

  • Obravnava LDN in vseh njegovih nadstandardnih programov (šole v naravi, tečaji, interesne dejavnosti, projekti, ekskurzije …).
  • Spremljanje izvajanja vsebin in organizacije dela po zahtevah vzgojnega načrta šole.
  • Spremljanje učnega in vzgojnega dela šole, izvajanje vzgojnega načrta ter analize uspešnosti učencev.
  • Ustvarjanje pozitivne klime v medsebojnih odnosih med učitelji, učenci in starši ter skrb za pretok informacij.
  • Oblikovanje stališč in predlogov.
  • Pomoč pri izvajanju programa dela ter sodelovanje v organih šole.
  • Obravnava problematike prehrane, učbenikov, socialnih transferov ter Pravil šolskega reda.
  • Oblikovanje pobud in predlogov.

OBVESTILA ZA SVET STARŠEV

Dostopnost